Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

มาตรา 7 (4) มติ ครม.


  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คำสั่ง หนังสือเวียน  ระเบียบแบบแผน  นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่
จัดให้มีขึ้นโดยมี สภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.