Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่น

                        ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
 
                       (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน 2554 ให้น่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำข้อมูลข่าวสารตาม ม. 7 และ ม. 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน)Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.