Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

ตัวอย่างคำขอข้อมูลข่าวสาร

ตัวอย่าง แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
 
 
                                                     ตัวอย่างการเขียนคำขอข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
                                                                                                    เขียนที่? สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

               วันที่....1....เดือน....ธันวาคม........พ.ศ...2556....

เรื่อง     ขอดูข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ
 
                               ข้าพเจ้า...นายสนนึก....ข้อมูลข่าวสาร................ตำแหน่ง/อาชีพ......ค้าขาย........................

อยู่บ้านเลขที่....999..หมู่ที่.......9......ตำบล...อิสาณ..........อำเภอ...เมือง..........จังหวัด...บุรีรัมย์.................

โทรศัพท์..0-44444-4444...มีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้

                            1......ขอมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี 2556...........................

                            2......ข้อมูลด้านสื่งแวดล้อม..............................................................................

                            3......ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย..........................................................................

                            4.................................................................................................................

                           พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเงิน จำนวน..........บาท  เพื่อชำระเป็นค่าธรรมเนียมการคัดสำเนามาด้วยแล้ว

                           จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป

                                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                       ลายมือชื่อ 

                                                                                              (ลงชื่อ)..................................................

                                                                                                        ( นายสนนึก....ข้อมูลข่าวสาร )

 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

คำสั่งเทศบาลตำบลอิสาณ

..................................................................

.......................................................................

..................................................................

.......................................................................

..................................................................

......................................................................

..................................................................

.....................................................................

.................................................................

......................................................................

 

 หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

  1. ต้องเป็นคนไทย
  2. ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
  3. ไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลPowered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.