Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมจัดการฝึกอบรมภายใต้โครงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามคำร้องขอของ กศน.ตำบลอิสาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย นำความรู้ไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัวหรือชุมชนได้ โดยได้จัดฝึกอบรม ณ กศน.ตำบลอิสาณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.