Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่ 22 กันยายน 2563 วัดหนองโพรง และวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่เดินทางมาตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อให้คำแนะนำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยมีเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ หมวดที่ 2 พื้นที่สีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 4 การรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
 
 
 

วันที่ 22กันยายน 2563 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้รับแจ้งเหตุจากกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ เหตุไฟไหม้โรงงานยางพารา ห่างจากแยกประโคนชัยไปทางนางรอง 7-8 กิโลเมตร เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงโฟม เข้าช่วยระงับเหตุไฟไหม้โรงงานยางพารา อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

     วันที่ 20 กันยนยน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนในเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังจากอบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันในตนเองให้ห่างไกลสิ่งเสพติด จัดขึ้น ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
 
 

  วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 เพือมอบหมายนโยบายในการทำงานให้กับพนักงาน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 
 

   เทศบาลตำบลอิสาณ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรี และคณะ พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุข ทต.อิสาณ เร่งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “โนอึล” ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา Isan Sub-district Municipality by Mr. Suphoj Sawadphutsa mayor of Isan Sub-district Municipality, Mr. Udom Khomchalee Vice mayor, Public Diaster Prevention and Mitigation Division cooperated Division of Public Health assembled forces and resources to help and service people who were victims of “ NOEL Storm” in Isan Sub-district between 18th-20th September,2020.
 
 


 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.