Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภาวะฝนทิ้งช่วง เทศบาลตำบลอิสาณ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด จึงได้เร่งสนับสนุนรถบรรทุกน้ำน้ำสะอาดออกแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในเขตตำบลอิสาณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ #สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณ 044-617579 ต่อ 17
 
 
 

    ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภาวะฝนทิ้งช่วง เทศบาลตำบลอิสาณ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด จึงได้เร่งสนับสนุนรถบรรทุกน้ำน้ำสะอาดออกแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในเขตตำบลอิสาณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ #สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณ 044-617579 ต่อ 17
 
 
 

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนที่ไ้ด้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลอิสาณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
#สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณ 044-617579 ต่อ 17


        วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ออกประเมินและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบประเมินสถานประกอบการตลาดนัดหนองแปป ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ประกอบไปด้วย 1.นายทนนท์ เม็นไธสง ปลัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 2.นายประเสริฐ สาวีรัมย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 3.ด.ต.กิตตินันท์ คะเรรัมย์ ตำเเหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันเเละปราบปราม สภ.เมืองรัมย์ 4.นางสาวปุณณดา เกื้อรัชกุล ผอ.รพสต.บ้านหนองโพรง 5.นายกิติพงษ์ มณีเติม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6. นายณัฐวุฒิ จันทา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 14)
  เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.