Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00น นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับ นายวีระศักดิ์ ไพรศาลพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า นางสาวธิดาพร ศิริเศรษฐานันท์ เลขานุการ
นายชำนาญ เวียงวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการบริหารบ้านเมืองที่ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพและดูงานผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา และ เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.