Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา อสม.ประจำตำบลอิสาณ รพ.สต.บ้านโคกหัวช้างและรพ.สต.บ้านหนองโพรง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน,ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และลดมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5, เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สนามกีฬากลางหมูที่ 3บ้านโคกหัวช้าง เทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

  

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.