Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่ 22 กันยายน 2563 วัดหนองโพรง และวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่เดินทางมาตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อให้คำแนะนำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยมีเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ หมวดที่ 2 พื้นที่สีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 4 การรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.