Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network


   ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลอิสาณ รับสมัครผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน
    คุณสมบัติผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1. ไม่จำกัดอายุ สัญชาติไทย
2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
3. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
4. มีความสามารถพื้นฐานในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้
5. ไม่เป็นผู้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอื่น
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านหรือตำบลเดียวกับพื้นที่ที่จัดตั้งศูนย์ฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียง

   หน้าที่ที่ต้องดำเนินงาน
1. ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือ
วันหยุดราชการ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ฯ
2. ดูแลบริหารจัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน
3. บริการให้คำปรึกษา แนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
4. สามารถเข้าร่วมการอบรมตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนด โดยกระทรวงฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
5. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการอบรมจากกระทรวงฯ ให้แก่ประชาชนได้
6. จัดทำข้อมูลของประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน และรายงานให้กระทรวงทราบเป็นประจำทุกเดือน
7. ดูแลอุปกรณ์ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพดี ใช้การได้ตลอดเวลา และจะไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์
ใดออกจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน
8. หากเกิดปัญหาการให้บริการ (สัญญาณอินเทอร์เน็ต และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ให้รายงานผ่านช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียนให้กระทรวงฯ ทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

สนใจติดต่อที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลอิสาณ โทร. 044-617579 ต่อ 13 ภายในวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.