Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หรือ หมู่บ้านร่มเย็น ประจำปี 2563 ซึ่งมาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และปราชญ์ชาวบ้าน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) ตลอดทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และสมาชิกในหมู่บ้าน โดยบ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินผลงาน สำหรับหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน ประกอบด้วย ด้านภาวการณ์เป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ด้านการมีส่วน ด้านความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ด้านการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านโครงการพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่บ้านร่มเย็น ประจำปี 2563 เพื่อมุ่งเน้นการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับภาค โดยคณะกรรมการฯจะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งฯ ระดับจังหวัดและส่งเข้าประเมินผลงานในระดับเขตต่อไป
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.