Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

         วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดตำบลอิสาณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จากความเปลี่ยนแปลงไปชองยุคโลกาภิวัวัฒน์ทำให้เด็กและเยาวชน ขาดภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมเป็นต้น สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลอิสาณจึงได้จัดทำโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดตำบลอิสาณ เพื่อให้เยาวชนมีกำลังใจที่เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด รู้เท่าทันและปฏิเสธยาเสพติด
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.