Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   ด้วยบริษัท บุรีรัมย์ศิลาชัยกำจัดขยะ จำกัด ได้ดำเนินโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จึงได้กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน บริษัทบุรีรัมย์ศิลาชัยกำจัดขยะ จำกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนั้นเทศบาลตำบลอิสาณซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และบริษัท บุรีรัมย์ศิลาชัยกำจัดขยะ จำกัด โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล และการจัดเวทีประชาพิจารณ์ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านต่างๆ และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในท้องที่ ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไปเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.