Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมพิธีเปิด"Grand Opening BOB Shop OTOP เมืองแปะ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสิหค้าของฝาก ของที่ระลึกจังหวัดบุรัรับย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน รามถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากในระดับขึ้นที่ให้มีความยั่งยืน ณ ร้าน BOB SHOP อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ อำเภอเมืองบุริรัมยั จังหวัดบุรีรัมย์



Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.