Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

 วันที่ 8 กันยายน 2563 ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ เข้ารับประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)การตรวจประเมินดังกล่าว เป็นการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด นิเทศให้คำแนะนำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปฏิบัติราชการในประเด็นสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังดำเนินการไม่ครบถ้วน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อดำเนินการประเมินและตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้วยความละเอียดรอบคอบ โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ผลการประเมินสามารถนำไปสู่การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.