Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนที่ไ้ด้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลอิสาณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
#สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณ 044-617579 ต่อ 17
เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.