Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

      เทศบาลตำบลอิสาณโดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาลำห้วยจระเข้มากเป็นลำห้วยที่มีความใสสะอาด แต่ในสภาพปัจจุบันของลำหัวยจระเข้มากเป็นเพียงลำห้วยที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร มีสภาพเป็นคลองที่ระบายน้ำไหลผ่านพื้นที่เท่านั้น ลำห้วยจระเข้มากไหลผ่านพื้นที่ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 5 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วย บ้านหัวลิง บ้านยาง บ้านโคกวัด และบ้านโคกหัวช้าง เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ในบางช่วงของลำห้วยมีวัชพืชเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น เช่น ผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆ เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำและการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่ เทศบาลตำบลอิสาณโดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพื้นฟูคุณภาพน้ำหัวยจระขมาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน โดยฉพาะการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ซึ่งก็ให้เกิดปัญหากีดขวางทางไหลของน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก การตื้นเขินในการเก็บกักน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ        
  เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.