Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ   ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัย และการทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลอิสาณ โดยผู้อบรมประกอบ ไปด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบล อิสาณ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฯ  ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.โคกหัวช้างและรพ.สต.หนองโพรง ได้ร่วม ประชุมรับนโยบายแนวทางปฏิบัติการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) พร้อมทั้งรับมอบ วัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVD-19)   และนำไปจัดตั้งจุด คัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)    ในหมู่บ้านและลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดหมู่บ้านทุกหมู่ ทุกชุมชน พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVD-19)  รวมถึงการตั้งจุดตรวจป้องกันการ ละเมิดฝ่าฝืน พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่่ เวลา 22:00 น. จนถึง 04:00 น.  โดย เทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตฯ ดูแลจุดตรวจเพื่อเฝ้าระวัง ณ บริเวณ ส่ีแยกเทศบาลตำบลอิสาณ

 

 

 

 

 

 

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.