Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

       วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณโดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้จัดโครงการประชุมประชาคม (ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ ศาลาวัดบ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.