Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  วันที่  30  สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลอิสาณได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ 2561  ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย พร้อมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยการสร้างงาน  สร้างรายได้  ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ  ครั้งนี้ได้รับความรู้ในการฝึกอบรมอาชีพจากคณะวิทยากร  วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  โดยจัดอบรมขึ้น  ณ  เทศบาลตำบลอิสาณ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  

  

  

   

  

  

  

  เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.