Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network


       เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.