Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพรงมีความประสงค์
จะจัดทำโครงการอบรมความปลอดภัย ป้องกันเด็กปฐมวัยจมน้ำ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ และนักเรียนโรงเรียนประกาศคุณธรรมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สระว่ายน้ำ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอิสาณ

     วัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการเสียชีวิตจากการจมน้ำ เพื่อให้เด็กและอาสาสมัครของพื้นที่ตำบลอิสาณมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กที่มีอายุตำกว่า 15 ปี ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอิสาณ

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.