Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

      เทศบาลตำบลอิสาณและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนเด็กเล็ก ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาไม่หยุดนิ่งและมีความหลากหลาย สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ร่วมกัน บนพื้นฐานการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ในด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและด้านอื่นๆให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.