Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network7 สิงหาคม 2559 - ออกเสียงประชามติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินหน้าจัดให้มีการออกเสียงประชามติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศผลการออกเสียงประชามติ รวมทั้งจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติมและคำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจอย่างทั่วถึง ภายใต้หลัก 3 ป. คือ ประชาชนสะดวก ประชามติเที่ยงธรรม และ ประชาธิปไตยคุณภาพ

2 เรื่อง ที่คนไทยจะไปออกเสียงประชามติ  

 1. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
 2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

  คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ?

  คุณสมบัติ

  1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

  และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
  2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
  3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  เตรียมพร้อมก่อนออกเสียงประชามติ

  1. ติดตามข้อมูลข่าวสารของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิด
  2. มีส่วนร่วมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  3. วิเคราะห์หลักเหตุและผลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติ
  4. ทำความเข้าใจขั้นตอน และ วิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
  5. เตรียมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตน

  ตรวจสอบสิทธิก่อนออกเสียงประชามติ !

  • วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด
  • วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วันสุดท้ายของของการเพิ่ม-ถอนชื่อ
  • สามารถใช้แอพพลิเคชั่นดาวเหนืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในการค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง สถานที่ออกเสียง และแผนที่เดินทางไปยังหน่วยออกเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

  ร่างรัฐธรรมนูญ

  • ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
  • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 ดาวน์โหลด
  • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 ดาวน์โหลด

  กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติ
   • พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
   • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กําหนดวันออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด กรณีให้มีการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

  แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ดาวน์โหลด
  • คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ดาวน์โหลด
  • คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด (กรณียื่นเป็นคณะบุคคล) ดาวน์โหลด
  • แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ดาวน์โหลด

  สื่อประชาสัมพันธ์

  • เพลง “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” ดาวน์โหลด
  • ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การออกเสียง [PDF File] [AI File]
  • แผ่นพับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
  • สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ (235MB) ดาวน์โหลด
  • มาสคอตรณรงค์การออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
  • คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด


เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.